Koмерцијалиста

КОМЕРЦИЈАЛИСТА

Комерцијалисти продају производе својих компанија пословним партнерима. Главни задатак комерцијалисте је да заинтересује трговце на велико за свој производ, да одговоре на сва питања и проблеме клијената и да саветују клијенте како да повећају продају самог производа. 

Избором овог профила ученици ће стећи знања и вештине које су кључне за успешно бављење комерцијалом. Настава из предмета Обука у виртуелном предузећу обавља се у кабинету где се симулирају реални пословни процеси у пословању компанија. 

Финансијско-рачуноводствени техничар

Финансијско-рачуноводствени техничар

Избором овог профила ученици ће стећи знања и вештине у свим сегментима финансијско-рачуноводствених послова: обављања платног промета, спровођења свих облика књиговодствених евиденција, праћења и контроле пословања предузећа, утврђивања резултата, састављања извештаја, израде различитих врста обрачуна и калкулисања.

Настава финансијско-рачуноводствене обуке обавља се у кабинету за финансијско-рачуноводствену обуку, где се симулирају послови из области рачуноводства и финансија, а организовани кроз службе које постоје у оквиру неког предузећа. Часове обуке изводе наставници који су претходно прошли обуку за примену нових наставних метода, примену нових наставних програма објективног оцењивања и комуникације.

Правно-пословни техничар

Правно-пословни техничар

Образовни профил правно-пословни техничар представља комбинацију комуникације с људима и обраду докумената.

Правно-пословни техничари обично раде у стручним службама органа управе и локалне самоуправе, познају секретарско пословање. Они су канцеларијски службеници који раде административне послове у области право и администрација, поседују знање из коресподенције, матичне евиденције, познају правни поступак и послове правног промета, представљају предузеће или установу и доприносе бољем пословном успеху.

Оспособљени су за послове у општим и стручним службама органа управе и локалне самоуправе: обављају административне послове, комуницирају са странкама и банкама, раде на пословима из подручја радних односа, поседују основна знања једног светског језика на нивоу размене информација из канцеларијско-административно-правних области.

Техничар обезбеђења

Техничар обезбеђења

Наставним програмом за образовни профил техничар обезбеђења предвиђени су садржаји којима се стичу неопходна знања и вештине из области безбедности, заштите на раду, противпожарне заштите, права, администрације и економије. Уско стручни предмети који се изучавају у оквиру овог профила су: систем обезбеђења, служба обезбеђења, заштита од пожара и заштита на раду, социјална екологија, борилачке вештине, основи права, основи радног права, основи правних поступака и правног промета, матична евиденција, државно уређење, основи кривичног права и криминалистике, дактилографија и административно пословање. 
Поред неопходних стручних знања, практичне вештине неопходне за обављање послова ученици овог профила стичу у оквиру практичне наставе и наставе у блоку. Практична настава реализује се у разним државним институцијама и предузећима ( фирме за лично обезбеђење, фирме за обезбеђење банака и разних других институција,судови, општине…). Блок настава се реализује у учионицама које су опремљене канцеларијском опремом и потрошним материјалом, савременим рачунарима и другом опремом која је неопходна за обављање послова, а блок настава из борилачких вештина организује се у сали за физичко, хали спортова уз помоћ стручно обученог кадра.