Пословни администратор

Образовни профил пословни администратор подразумева стицање знања и вештине планирања и организације рада координаторских послова, рачуноводствено-књиговодствених послова, метода и техника административног праћења функција предузећа  – набавке, складиштења и продаје, као и знања и вештине свих облика коресподенције и комуникације.

Настава пословно-административне обуке обавља се у бироима за обуку, где се симулирају секретарско-административни послови као и послови у различитим секторима и службама у оквиру предузећа.

Биро је опремљен захваљујући донацији ГТЗ-а и то: канцеларијским намештајем, рачунарима и другом опремом неопходном за обављање канцеларијских послова, као што је опрема за симулирање састанака и презентација, канцеларијски материјал и алати који су потребни за обављање пословно-административних послова. Часове обуке изводе наставници који су претходно прошли обуку за примену нових наставних метода, примену нових наставних програма и објективног оцењивања, комуникације и слично. 

Финансијски администратор

Избором овог профила ученици ће стећи знања и вештине у свим сегментима финансијско-рачуноводствених послова: обављања платног промета, спровођења свих облика књиговодствених евиденција, праћења и контроле пословања предузећа, утврђивања резултата, састављања извештаја, израде различитих врста обрачуна и калкулисања.

Настава финансијско-рачуноводствене обуке обавља се у кабинету за финансијско-рачуноводствену обуку, где се симулирају послови из области рачуноводства и финансија, а организовани кроз службе које постоје у оквиру неког предузећа. Часове обуке изводе наставници који су претходно прошли обуку за примену нових наставних метода, примену нових наставних програма објективног оцењивања и комуникације.

Правно-пословни техничар

Образовни профил правно-пословни техничар представља комбинацију комуникације с људима и обраду докумената.

Правно-пословни техничари обично раде у стручним службама органа управе и локалне самоуправе, познају секретарско пословање. Они су канцеларијски службеници који раде административне послове у области право и администрација, поседују знање из коресподенције, матичне евиденције, познају правни поступак и послове правног промета, представљају предузеће или установу и доприносе бољем пословном успеху.

Оспособљени су за послове у општим и стручним службама органа управе и локалне самоуправе: обављају административне послове, комуницирају са странкама и банкама, раде на пословима из подручја радних односа, поседују основна знања једног светског језика на нивоу размене информација из канцеларијско-административно-правних области.

Техничар заштите од пожара

Техничар заштите од пожара-ВАТРОГАСЦИ се обучавају у области превентиве-спречавања избијања пожара, репресиве-гашења насталих пожара и спречавање ширења пожара.

У области превентиве ученици се баве проучавањем хемијских и физичких особина горивих материја, пожарне оптерећености објеката и изучавањем и инсистирањем на поштовању прописа и Закона о заштити од пожара. 

Репресива је област у којој ученици изучавају начине како да угасе настали пожар и спрече ширење, баве се проучавањем теорије горења, проучавањем особина грађевинских материјала, упознавањем са справама и опремом за гашење пожара и увежбавањем тактике гашења пожара.

Ватрогасци проверавају у пракси научено учешћем на такмичењима ватрогасних екипа. Ватрогасна такмичења кроз припреме и одржавање представљају најадекватнији начин увежбавања и стручног усавршавања припадника свих  ватрогасних јединица.

Једина смо школа која школује техничаре заштите од пожара у Србији. У сарадњи са Ватрогасним савезом и Ватрогасном бригадом МУП-а Ниш, организује се пракса и припремају се такмичарске екипе.