Правно-пословна школа образовно васпитни рад остварује у згради коју користе и
Народни универзитет и Основна школа за образовање одраслих „Његош“. Школа је
настала у крилу НУПС далеке 1977/78 године и развила се из његове основне јединице
која се бавила стручно-техничким образовањем (доквалификација, преквалификација и
стручно оспособљавање радника).


Од 1. јула 1980. године, РУ „Павле Стојковић“ послује као РО са три основне
организације удруженог рада међу којима и ООУР центар за усмерено образовање и
васпитање, регистрован у Привредном суду у Нишу 13. јуна 1980. године, решењем ФИ
бр. 553/80, чиме је фактички стечено својство правног лица.


На седници Скупштине Републике Србије 31. маја 1990. године, донета је одлука о
броју, структури и просторном распореду средњих школа. По тој одлуци републичке
скупштине први пут се помиње Административно–биротехничка школа у Нишу (сл.
гласник 5/90).


Школа се коначно издвојила из састава НУПС, 28. октобра 1994. године и постала
самостална средња стручна Административно-биротехничка школа.


Решењем Министарства просвете Републике Србије бр. 611-00-00546/2010-03 од 23.07.2010. године промењен је назив школе у Правно–пословна школа Ниш, који је у службеној употреби од 1. септембра 2010. године.